Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Kongres Liderów Zmian, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem odbywa się w dniach 5-6.04.2019 r. w Białymstoku.

1.2. Organizatorem Kongresu jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepła 40, NIP: 542-10-18-448 zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników

1.4. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem www.kongresliderowzmian.pl, adres email do kontaktów sylwester.pilipczuk@wsfiz.edu.pl

§2 Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
Warunkiem udziału w Kongresie jest:

2.1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem strony internetowej Kongresu.

2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.

2.3. Opłatę za Kongres w wysokości podanej przez Organizatora należy zarezerwować i zrealizować za pośrednictwem strony: http://kongresliderowzmian.pl/#rejestracja

2.4. Konto, na które należy dokonać wpłaty za pośrednictwem serwisu spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

2.5. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Kongresie.

2.6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Kongresie, w terminach określonych przez Organizatora.

2.8. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Kongresie.

2.9. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej bądź e-mailowej do dnia 20 kwietnia. 2019 r. Zostanie wówczas zwrócona opłata kongresowa pomniejszona o 70 zł kosztów administracyjnych. Po tym terminie organizator nie zwraca opłaty kongresowej.

§3 Reklamacje

3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresie wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora bądź na adres email: sylwester.pilipczuk@wsfiz.edu.pl .

3.2 Reklamacje Uczestników Kongresie mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu.

3.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§4 Polityka prywatności

4.1 Organizator zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.

4.2 Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Organizatora usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.

4.4 Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

§5 Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

5.2 Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

5.3 W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Organizatorem a Użytkownikiem.

Wyłączenie odpowiedzialności

5.4 Organizator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie.

5.5 Organizator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

5.6 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

5.7 Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Organizatora.

§6 Informacje o plikach Cookies

Portal wykorzystuje technikę plików typu „Cookies”.

6.1 Pliki Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer na komputerze Użytkownika, które może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z techniki plików typu „Cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. W Serwisie technika „Cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi Użytkownik Strony Internetowej jest zainteresowany.

6.2 Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są pliki Cookies lub w ogóle do uniemożliwienia przesyłania plików Cookies.

6.3 Wyłączenie plików Cookies w przeglądarce nie uniemożliwi korzystania z Serwisu, ale może spowodować utrudnienia w jego funkcjonowaniu.