Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Centrum Konferencyjno-Hotelowe WSFiZ) ul. Ciepła 40; 15-472 Białystok.

2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – iod@wsfiz.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w celu realizacji usługi przesyłania wiadomości organizacyjnych Kongresu Liderów Zmian – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.