IV KONGRES LIDERÓW ZMIAN

O Kongresie

Liderzy Zmian!

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. IV Kongresie Liderów Zmian. Jest to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Na najbliższym Kongresie przez wszystkie przypadki odmieniać będziemy słowo „kompetencje przyszłości” w Gospodarce 4.0.

Warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, zmiany w otoczeniu, rewolucja cyfrowa oraz postęp technologiczny wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i zarządzania nimi. Przejście od gospodarki przemysłowej do gospodarki 4.0 charakteryzują się m.in. powszechnym na całym świecie dostępie do Internetu, obniżeniem kosztów przechowywania danych, mobilnością urządzeń oraz wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.

Przemysł 4.0 stworzył sieć relacji między człowiekiem a technologią. Efektywny lider wie, że nie może być ekspertem od wszystkiego, dlatego dobiera zespół z odpowiednimi kompetencjami, aby zagwarantować organizacji stabilną i długoterminową ścieżkę wzrostu.  Unikalna technologia nie jest wyłącznym gwarantem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Aby zatrzymać bądź pozyskać wysoce  wykwalifikowanych pracowników inwestowanie w kapitał ludzki jest rzeczą niezbędną. Zarządzanie różnorodnością implikuje też potrzebę odmiennych form inwestycji w kapitał ludzki, np. w odniesieniu do Generacji Y i Z. W raporcie „Youthspeak 2015”, przygotowanym przez organizację studencką AIESEC oraz PwC, zauważyć możemy, iż w 2020 roku około 75% pracowników na świecie będą stanowili millenialsi. Generację Y cechuje szerokie stosowanie i dobre rozumienie innowacji technologicznych. Są to z reguły ludzie otwarci na zmiany, dużo bardziej elastyczni od ich poprzedników, ale równocześnie ceniący niezależność. Oczekują, że praca umożliwi im ciągłe rozwijanie się, a także zebranie międzynarodowego doświadczenia.

Kolejnym pokoleniem są Z, mające wielkie plany na przyszłość, są przedsiębiorczy, wiedzę czerpią z Internetu, nastawieni są na szybkie wyszukiwanie informacji, ważne jest dla nich dzielenie się informacjami poprzez media społecznościowe. Liderzy zmian, którzy będą potrafili wykorzystać potencjał w zmianie pokoleniowej, uzyskają przewagę konkurencyjną.

Kontynuując zatem wzrost gospodarczy jest zależny od jakości kapitału ludzkiego (Solow).

W turbulentnym  otoczeniu sztandarowym celem lidera zmian powinno być stworzenie klimatu organizacji „uczącej się”, która w nowych wyzwaniach rzeczywistości widzi szanse. Wsparciem takiego podejścia  jest świadome i skuteczne budowanie zespołów o różnych kompetencjach, uwzględniających przyszłe potrzeby rynku.  Uzupełnieniem powyższych informacji jest raport Światowego Forum Ekonomicznego, opisujący kluczowe kompetencje przyszłości. Jak prognozuje Światowe Forum Ekonomiczne, 30% umiejętności, które będą pożądane w 2020 r. na większości stanowisk pracy, dziś nie zalicza się do kluczowych.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu „Zarządzanie i technologia w Gospodarce 4.o – kompetencje przyszłości”.

Co będzie wpływać na kompetencje przyszłości?

 • informatyzacja świata, przetwarzanie ogromnej ilości danych wymusza skuteczne radzenie sobie z szumem informacyjnym,
 • rozwój mediów społecznościowych,
 • struktura demograficzna, starzenie się społeczeństwa i wydłużający się czas życia ludzi,
 • sztuczna inteligencja, które przejmuje coraz więcej procesów – której częścią jest: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, systemy ekspertowe,
 • postępująca automatyzacja i robotyzacja,
 • wzrost przedsiębiorczości – Polska stanowi jedno z najbardziej przedsiębiorczych społeczeństw spośród krajów europejskich. Ludzie będą przedsiębiorczy, jak długo będą do tego mieli odpowiednie warunki – ze szczególnym uwzględnieniem warunków wspierających rozwój zarządzanie różnorodnością pokoleniową.

Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że 30% umiejętności, które będą pożądane w 2020 r. na większości stanowisk pracy obecnie nie są definiowane jako kluczowe. Po szczegółowej analizie kompetencji liderów przyszłości w raportach z badań przeprowadzonych przez: PwC oraz Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), a także publikacje firmy Astor, można stwierdzić iż Liderzy zmian aby sprostać turbulentnemu otoczeniu i nowym wyzwaniom w Gospodarce 4.0 powinni rozwijać następujące kompetencje:

 • Inteligencja emocjonalna
 • Kreatywność
 • Neuroprzywództwo
 • Praca w międzynarodowych zespołach
 • Rozwiązywanie problemów
 • Krytyczne myślenie
 • Praca w wirtualnych zespołach
 • Crossowanie umiejętności,
 • Praca w szumie informacyjnym
 • Wnioskowanie i podejmowanie decyzji
 • Negocjacje
 • Skuteczna komunikacja
 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową
 • Zarządzanie stresem
 • Jak wzmocnić odporność psychiczną w biznesie

Zapraszamy na IV Kongres Liderów Zmian, w ramach którego m.in. przeprowadzone zostaną warsztaty rozwijające wyżej wymienione kompetencje.

Uzyskaj praktyczną wiedzę na temat skutecznego zarządzania zmianą

Poznaj najlepsze praktyki we współpracy na linii biznes, nauka, administracja

Poświęć chwilę na refleksję nad swoją przyszłością, talentami i procesem zmian w Twoim życiu!

Poznaj postawy, wzorce myślenia i zachowań Liderów Zmian!

Poznaj sztandarowe założenia Gospodarki 4.0

Dowiedz się jakie są kompetencje przyszłości!

Poznaj narzędzia menadżerów nowej ery

Spotkaj, posłuchaj, poznaj i porozmawiaj z Liderami Zmian!

LIDERZY ZMIAN, KTÓRZY WCIELĄ SIĘ W ROLE EKSPERTÓW NA IV KLZ

PODSUMOWANIE POPRZEDNICH EDYCJI KONGRESU LIDERÓW ZMIAN

HARMONOGRAM

Ramowy program Kongresu *

Sesja pierwsza koncentruje się na uwarunkowaniach, jakie tworzy „biznesowy ekosystem”, dla podmiotów gospodarczych stojących wobec wyzwań Gospodarki 4.0. Do zilustrowania tego zagadnienia przyjęto trzy perspektywy: globalną, krajową i regionalną. Intencją organizatorów jest przedstawienie zdolności nowej formuły platformowej współpracy – Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości – do zagospodarowania potrzeb doradczo-szkoleniowych z zakresu tych kompetencji.

Otwarcie

9:00 – 9:10 – Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, doc. dr Edward Hościłowicz
9:10 – 9:15 – Zaproszeni Goście
9:15 – 9:20 – Instytucje centralne

SESJA I – Kompetencyjne czynniki sukcesu przemysłu przyszłości

9:20 – 9:50 – Rewolucja 4.0 jako wyznacznik przemian w gospodarce i funkcjonowaniu państwa – Prof. Elżbieta Mączyńska, PTE
9:50 – 10:10 – System wsparcia przedsiębiorstw w procesie rozwijania Gospodarki 4.0 – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
10:10 – 10:30 – Przemysł przyszłości w woj. podlaskim – Dolina Rolnicza 4.0 – Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego
10:30 – 11:15 – Radykalna merytokracja – kompetencja przyszłości – Jacek Santorski, Akademia Psychologii Przywództwa

11:15 – 11:45 – Przerwa kawowa

Sesja druga traktuje o miękkich kompetencjach w gospodarce przyszłości. Nawet najbardziej zaawansowanej technologii towarzyszą ludzie, z ich wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i emocjami. Przewagą jednostek względem doskonale zaprogramowanych maszyn jest zdolność do kształtujących relacje międzyludzkie spontanicznych interakcji. Odpowiednie przygotowanie do kierowania nimi pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału tych jednostek i tworzonych przez nie zespołów. W tej sesji  zaprezentowany zostanie katalog kompetencji miękkich, których rozwijanie staje się kluczowe dla funkcjonowania w cyfrowej gospodarce. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dwie, kluczowe w ocenie organizatorów kompetencje: neuroprzywództwo oraz inteligencję emocjonalną.  

SESJA II – Rozwój osobisty menedżera przyszłości
11:45 – 12:05 – Pracownik 4.0? Megatrendy na rynku pracy a codzienność Anna Szczeblewska – PWC
12:05 – 12:40 – Jak radzić sobie z oporem wobec zmian w czasach gospodarki 4.0 – dr Lidia D. Czarkowska
12:40 – 13:10 – Skuteczność menedżera w środowisku VUCA a jego system wartości – dr Katarzyna Pilipczuk i Piotr Pilipczuk, Values Team

13:10 – 13:55 – Lunch

Sesja trzecia traktuje o kompetencjach twardych, niezbędnych do funkcjonowania w świecie podlegającym transformacji cyfrowej. O katalogu i roli poszczególnych nowych wyzwań z zakresu kompetencji twardych we współczesnych przedsiębiorstwach opowiedzą eksperci dziedzinowi. Praktyczne przykłady pozwolą ocenić potrzebę, a także gotowość do rozwoju kompetencji twardych w organizacji typu przedsiębiorstwo, jednocześnie oswajając je ilustracją ich zastosowania w firmie. Także w tej sesji zostanie zaprezentowany potencjał rozwoju tych kompetencji w ramach inicjatywy Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości.

SESJA III – Technologia cyfrowa jako środowisko pracy menedżera przyszłości
13:55 – 14:00 –  „Jak oswoić technologie?” – film
14:00 – 14:20 – Czy roboty odbiorą nam pracę? – wywiad Radosława Brzózki z przedstawicielami firm Fanuc, Alnea i Mitsubishi na temat szans i zagrożeń robotyzacji
14:20 – 14:50 – Technologie 4.0 – jak to działa? Białe plamy na mapie technologii a wyprawa Kolumba do Indii – Radosław Brzózka
14:50 – 15:10 – Zasada Pareto w cyberbezpieczeństwie – Łukasz Flis, PWC
15:10 – 15:50 – Debata z udziałem prelegentów Kongresu prowadzona przez Radosława Brzózkę na temat kierunków rozwoju przemysłu oraz kompetencji przyszłości

Planowane zakończenie: godz. 16.00

Drugiego dnia IV Kongresu Liderów Zmian będą miały miejsce warsztaty praktyczne, rozwijające wiedzę i umiejętności gości zarówno z zakresu kompetencji miękkich jak i twardych, m.in. inteligencji emocjonalnej, skutecznej komunikacji, zarządzania różnorodnością, jak wzmocnić odporność psychiczną w biznesie, mindfulness.

Zarezerwuj swoje miejsce – dołącz do Liderów Zmian

Warsztaty odbędą się w godzinach od 9:30 do 12:30!

 

Twoja inwestycja

189 zł

Lokalizacja

Białystok, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Data

5 i 6 kwietnia 2019

W cenie

bilet na kongres* lunch, przerwa kawowa (5 kwietnia)

* część prelekcyjna (5 kwietnia 2019 r.) i jedno z wybranych szkoleń (6 kwietnia 2019 r.);
przy wyborze szkoleń obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wybierz szkolenie, w którym chcesz uczestniczyć drugiego dnia.
Informacje w sprawie wystawienia faktury: Agnieszka Kopeć, e-mail: agnieszka.kopec@wsfiz.edu.pl
Opłaty za Kongres można wnosić na konto bankowe:
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899 (proszę dopisać imię, nazwisko uczestnika oraz wybrane szkolenie z dnia drugiego)
bądź za pomocą modułu sprzedażowego:

Sprzedaż biletów rusza 21 marca 2016 r.

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

WEWNĘTRZNA STREFA DOSKONAŁOŚCI – CZYLI O POSZUKIWANIU SIŁY I ODPORNOŚCI MENTALNEJ – BARTOSZ BERENDT

sala 115

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

MINDFULNESS – CEZARY SKURA

sala 108

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO KOMPETENCJA PRZYSZŁOŚCI – WIESŁAW GRABOWSKI

sala 116/1

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE – SYLWESTER PILIPCZUK

aula Kongresowa

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

JAK WDRAŻAĆ ZMIANY W ERZE PRZEMYSŁU 4.0. – KARINA SZEWCZYK

sala 221

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

MOC – WYKORZYSTANIE WŁADZY, AUTORYTETU I RANGI W ORGANIZACJI – MAREK PŁOUCHA

sala 107

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

SKUTECZNOŚĆ MENEDŻERA W ŚRODOWISKU VUCA A JEGO SYSTEM WARTOŚCI – DR KATARZYNA PILIPCZUK, PIOTR PILIPCZUK

sala 215

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWACJĘ 4.0 – JAKO KOMPETENCJA PRZYSZŁOŚCI – DOROTA OSTROŻANSKA

aula im. prof. T. Kasprzaka

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

iph
r
Klaster Obróbki Metali

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT NAUKOWY

PB_logo
UwB
umb

PARTNER STRATEGICZNY

Logo WP - pole ochronne

PARTNER MERYTORYCZNY

pwc

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

SPONSORZY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

BPNT_logo_PL
IzbaCoachingu

PARTNERZY MEDIALNI

Kurier Poranny
Polskie Radio Białystok

Miejsce i kontakt

ZNAJDŹ NAS LUB SKONTAKUJ SIĘ

Lokalizacja

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

Polityka prywatności

Kliknij w link poniżej, aby zapoznać się z polityką prywatności oraz regulaminem korzystania z usług:POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORGANIZATOR KONGRESU

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WSFiZ od 1993 r. kształci liderów biznesu. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce.Oferuje zróżnicowaną strukturę kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i technicznych. Oferta edukacyjna obejmuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, budownictwo i studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz szereg specjalności przypisanych do poszczególnych kierunków.W ramach programu Erasmus+ najlepsi studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach zagranicznych. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są wykłady w języku angielskim. Spełnia to oczekiwania studentów polskich, a jednocześnie umożliwia uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy. W WSFiZ studiują studenci z Turcji, Indii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.Ważnym uzupełnieniem działalności edukacyjnej jest szeroka gama tematyczna studiów podyplomowych, MBA i kursów dokształcających.

Więcej na www.WSFiZ.edu.pl

26

LAT NA RYNKU

23 500

ABSOLWENTÓW

43

UCZELNIE PARTNERSKIE

27

SPECJALNOŚCI